Mier sägend eu uf däm Wäg tschüss und dankä!!

Liabi Fründa vor Rätschäflueh

 

Mier sägend eu uf däm Wäg tschüss und dankä für di jahrelang Underschtüzig!

Ihar wärdet ünsch fehlen, deichend aber gären zrugg an diä hübschen Begägnigä.

 

D'Rätschäflueh ischt am Corona verschtummt. Drumm heind mier ünsch entschlossen nümmä ufzträten....

 

Blibend Gsund

 

Martina, Marianna und Andrea